Algemene voorwaarden

Artikel 1 (tarief, facturatie/vergoeding en onkosten)
Gastouder brengt voor zijn/haar opvangactiviteiten een vergoeding aan de ouder in rekening van €5,20 per uur voor het jaar 2019 bij reguliere opvangdagen en -uren. Deze vergoeding geldt voor het lopende jaar. De facturatie verloopt via het gastouderbureau; zij hebben de wettelijk vastgestelde kassiersfunctie, maar Tante Tas is zelfstandig ondernemer en heeft daarom ook eigen voorwaarden en huisregels. Bovenop het uurtarief betaald de ouder aan het GOB de bemiddeling/bureaukosten. De gastouder staat geheel buiten de berekening van deze bureaukosten. (voor voorwaarden betalingsverplichting zie artikel 7)

*Bij afwijkende opvanguren, nachtopvang, weekendopvang, en bij opvang tijdens erkende feestdagen is een aangepast uurtarief verschuldigd. (Zie info/tarieven op de site) Indien noodzakelijk zal dit bij aanvang opvang in de urenberekening worden meegenomen.Afgenomen uren worden naar boven afgerond per 5 minuten, tijd van vertrek ouder/gastkind is hierbij uitgangspunt.

Het uurtarief kan per 1 januari van elk volgend jaar geïndexeerd worden. Een eventuele verhoging van het uurtarief per 1 januari van het nieuwe jaar, wordt door de gastouder minimaal voor 1 december van het lopende jaar aan de ouder(s) mede gedeeld. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt over de door gastouder voorgestelde nieuwe vergoeding, kan de overeenkomst door de ouder worden opgezegd. Dit dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren bij gastouder en bij het GOB. De opzegging kan niet eerder ingaan dan per de datum waarop de nieuwe vergoeding van kracht wordt, en met in achtneming van de opzegtermijn van één maand, ingaande na de ingangsdatum van de wijziging.

Ouders dienen zelf zorg te dragen voor reservekleding, een slaapzak, luiers & luierdoekjes, flesvoeding, eventuele dieetvoeding, luierzalf/zonnenbrand-creme. Deze zijn niet in het uurtarief meegenomen, evenals de eerder genoemde bemiddelingskosten van het gastouderbureau. Alle overige kosten behoudens (in overleg te plannen) uitstapjes en extra’s worden door de gastouder gedragen. Indien de gastouder de warme maaltijd voor een kindje moet verzorgen, brengt zij een half uur extra voor die dag in rekening als vergoeding.

Artikel 2 (flexibele uren)
Flexibele opvang is mogelijk maar wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. Gereserveerde uren zullen altijd worden berekend en is bij avond/weekend/nachtopvang altijd in goed overleg met de gastouder. Bij structurele extra opvanguren zal een contractaanpassing plaatsvinden. Flexibele opvanguren zijn wel slechts op basis van beschikbaarheid, waarbij de regel is dat vaste plaatsingen ten alle tijden voorrang hebben op flexibele uren/plaatsingen. Uren worden naar boven afgerond per 5 minuten.

Artikel 3 (halen en brengen)
Wanneer iemand anders dan de vraagouder(s) het kind/de kinderen komt ophalen, is de vraagouder verplicht dit vooraf aan de gastouder te melden. De gastouder zal in geen geval het kind dan meegeven aan de andere ophaalpersoon. Indien dit wel is aangegeven, maar er bestaat twijfel/de ophaalpersoon is onbekend voor de gastouder zal zij altijd ouders bellen en mag zij om legitimatie vragen.

Artikel 4 (vakanties en vrije dagen)
partijen verbinden zich om voorgenomen vakanties, waarop opvang en verzorging niet kan worden geboden / niet gewenst is, zo snel mogelijk doch uiterlijk twee maanden van tevoren schriftelijk aan elkaar door te geven. Voor vrije dagen wordt een termijn van twee weken in acht genomen. Er is sprake van een vakantie wanneer een kind een gehele week of meer dan 60% van de vooraf afgesproken tijden niet hoeft te worden opgevangen. Een vakantie mag niet langer duren dan 4 weken, mocht dit wel langer duren dan overleggen vraagouder en gastouder met elkaar over de kindplaats.

Indien de ouder(s) niet of niet tijdig volgens de voorgeschreven wijze aan de gastouder heeft kenbaar gemaakt dat opvang niet gewenst is, heeft de gastouder onverminderd recht op de overeengekomen vergoeding voor de uren die waren afgesproken in verband met haar beschikbaarheid.
Indien een ouder schriftelijk heeft afgemeld, vervalt daarmee het recht op de voor die opvang gereserveerde uren. De gastouder is gerechtigd om deze uren op andere wijze in te vullen. Bijvoorbeeld met flexibele opvang, of indien de gastouder voor zichzelf of met haar eigen gezin andere plannen kan/wil maken.

Vakantie en sluitingsdagen van Tante Tas
Tante Tas en haar gezin hebben ook jaarlijks vakantie en vrije dagen, enkele weken per jaar zal de opvang dicht zijn. Uiteraard zal dit tijdig aan u doorgegeven worden.
Indien u dat wenst, zal het gastouderbureau voor de momenten dat ik op vakantie ben, trachten een vervangende gastouder voor u te vinden. Dit kunnen zij echter nooit garanderen. Ook tijdens nationale feestdagen is de opvang in principe gesloten.

Feestdagen (buiten vakanties om) 2019
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
Goede vrijdag vrijdag 19 april
Pasen zondag/maandag 21/22 april
Koningsdag zaterdag 27 april
Bevrijdingsdag zondag 5 mei
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
Pinksteren zondag/maandag 9/10 juni
Kerstmis woensdag/donderdag 25-26 december

 

Artikel 5 (ziekte en afwezigheid, medicatie/allergieën)
bij ziekte van een gastkindje of diens ouder(s), waardoor geen opvang behoeft te worden geboden, stelt de ouder de gastouder zo spoedig mogelijk daarvan in kennis. Tijdens deze afwezigheid, maar gedurende maximaal 2 weken behoudt de gastouder het recht op de overeengekomen uren. Na deze periode zullen gastouder en ouder overleggen hoe nu verder.

Als een kind ziek is maar opvang toch wenselijk is, overleggen de ouders voor aanvang van de opvang telefonisch met de gastouder of het kindje wel of niet kan komen. Deze beslissing is altijd aan de gastouder en zij dient hierbij wettelijk ook rekening te houden met eventuele andere aanwezige kinderen op de opvang. Hierbij zal zij ook kijken naar het incubatietijd, besmettingsgevaar en de richtlijnen van de ggd. Ook indien zij besluit dat er geen opvang kan worden verleend tijdens ziekte van een kind, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Als een kind ziek wordt tijdens de opvang (of koorts krijgt hoger dan 38.5) stelt de gastouder de ouder hiervan op de hoogte, en wordt er overlegd over voortzetting van de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat, en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of er is besmettingsgevaar, zal uw kind per ommegaande opgehaald moeten worden. Bij een constatering van hoofluis is het wenselijk dat het gastkind niet bij de gastouder komt. Ook hierbij blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd en u behoudt in de beschreven gevallen recht op kinderopvangtoeslag.

Bij ziekte van de gastouder stelt zij de ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.
Bij ziekte van de gastouder is geen doorbetaling van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
Indien u een vervangende gastouder bent overeengekomen met het gastouderbureau bent u hen uiteraard wel een vergoeding schuldig.
Indien u dat wenst, kan het gastouderbureau voor vakanties/vrije dagen/ziekte een vervangende gastouder zorgen. Echter, dit kan niet gegarandeerd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervangende opvang. Denkt u hierbij ook aan familie/vrienden.

(medicatie en allergieën)
Als een kind medicatie moet gebruiken, dient de ouder de gastouder hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Ouder dient hiervoor altijd een medicijnverklaring bij de gastouder in te vullen en te ondertekenen. Alle medicatie dient te worden verstrekt in de originele verpakking en voorzien te zijn van de bijsluiter. Voorafgaand aan de opvang dienen ouders de medische gegevens van het kind alsmede de vaste hulpverleners van het gezin in te vullen op het door de gastouder verstrekte formulier. Ouders zijn verplicht om eventuele medische bijzonderheden te melden bij de gastouder. Ook allergieën moeten vanzelfsprekend gemeld worden.

Artikel 6 (buikslapen/inbakeren)
Een baby op de buik te slapen leggen of ingebakerd maakt het risico op wiegendood aanzienlijk groter. Indien ouders/verzorgers wensen dat hun kind op die wijze te slapen wordt gelegd, vraagt de gastouder hen een toestemmingsformulier te ondertekenen

Artikel 7 (vervoer)
Het vervoeren van uw kind door de gastouder kan alleen met toestemming van de ouder. Voor aanvang van de opvang verstrekt gastouder een verklaring vervoer/deelname aan het verkeer. Met het ondertekenen van de verklaring vervoer geeft ouder specifieke toestemming voor alle daarin genoemde soorten vervoer.

Artikel 8 (urenregistratie en betalingsverplichting)
Voorafgaand aan de opvang wordt het te betalen maandtarief berekend, op basis van gemiddelde afname-uren per week. De in het contract overeengekomen opvanguren zullen worden berekend, echter u mag bij Tante Tas maximaal een uur (minder) per dag afwijken van deze uren, deze afwijkmogelijkheid geldt alleen bij hele dagafname. In overleg kunt u altijd extra dagen/meer uren afnemen. (bijvoorbeeld u neemt 9 uur per dag af, maar uw kind(eren) komt/komen maar 4 uur die dag-dan betaald u toch 8 uur)
Indien blijkt dat de ouder het kind / de kinderen in de regel vroeger brengt of later ophaalt, is de gastouder gerechtigd de overeengekomen uren in overleg met vraagouder aan te passen naar de daadwerkelijk afgenomen uren. Hiervan zal de gastouder het gastouderbureau binnen 5 dagen op de hoogte stellen. Tevens is gastouder gerechtigd die extra uren bovenop de in contract overeengekomen uren aan ouder door te berekenen.

De uren worden maandelijks-op de 20e van de maand, of wanneer uw kind(eren) niet meer komt/komen die maand in de urenregistratie verwerkt. Eventuele meer,- of minder uren worden de maand erop volgend verrekend. De uren worden aan u toegezonden ter accordering. Hiervoor heeft u 2 dagen de tijd, daarna worden ze automatisch geaccordeerd en ontvangt u een factuur. De facturering loopt via het gastouderbureau. U ontvangt via hen de factuur van Tante Tas met daarbovenop de bemiddelingskosten. Zij maken de vergoeding (na betaling van de vraagouder) over aan de gastouder in verband met de wettelijke kassiersfunctie. Betaling van de factuur heeft u 7 dagen de tijd waarna een herinnering volgt. Ouder dient er zorg voor te dragen dat de factuur tijdig betaald word, dat wil zeggen voor de 1e van de nieuwe maand. Bij structurele niet tijdige betaling, behoudt de gastouder het recht de opvang te beëindigen.

Gastouder Tante Tas is nimmer aansprakelijk te houden voor reken- of financiële fouten die gemaakt zijn door het gastouderbureau. Gastouder heeft het recht een correctie te maken in reeds gefactureerde uren. Deze correctie zal zo spoedig mogelijk na de ontdekking van een fout worden gemaakt, doch uiterlijk 3 maanden na oorspronkelijke facturatie datum. Zowel de ouder als het gastouderbureau zullen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Bij een betalingsachterstand van 1 maand of meer door de ouder, stopt per direct het recht op opvang inzake wanbetaling. Er zal dan overleg plaats vinden, waarbij gastouder het recht heeft om het contract te wijzigen of te ontbinden, met in acht neming van een extra opzegtermijn van één maand, te berekenen bovenop al eerder gefactureerde termijnen. Deze opzegtermijn zal dus na het voldoen van alle achterstallige termijnen alsnog worden gefactureerd. Eventuele incassokosten en/of alle andere bijkomende kosten, zoals kosten voor rechtshulp en verlies van inkomsten, als gevolg van het niet betalen van een gefactureerd bedrag inzake de opvang van het gastkind, zijn te allen tijde voor de rekening van de ouder.

Artikel 9 (verzekeringen en aansprakelijkheid)
Gastouder Tante Tas heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten (AVB). Gastouder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke schade veroorzaakt door derden. En is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van eigendom van het kind / de kinderen en / of eigendom van de ouder(s) door derden. Ouders blijven verantwoordelijk voor zelf meegebracht speelgoed. Gastouder heeft een AVB verzekering, maar zal afhankelijk van de situatie en goed overleg met de ouder eerst kijken of eigen aansprakelijkheidsverzekering belast kan worden. De gastouder is nimmer aansprakelijk voor fouten die door een bemiddelend GOB worden gemaakt.

Artikel 10 (privacy en meldingsplicht)
De gastouder en vraagouder(s) verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van een overeenkomst. Gastouder maakt geregeld foto’s of filmpjes. Deze worden aan de ouders toegezonden via app.
Gastouder Tante Tas plaatst geen herkenbare foto’s van kinderen op haar website of social media.
Foto’s/filmpjes die naar ouders privé worden verzonden kunnen ook andere gastkindjes bevatten. Ouders worden verzocht hier met respect mee om te gaan en deze niet verder te verspreiden. Gastouder Tante Tas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van beeldmateriaal door ouders.

Tante Tas is tijdens opvanguren altijd bereikbaar, ouders kunnen haar altijd bellen of een bericht sturen. Na opvanguren is zij beperkt of niet bereikbaar voor “opvang gerelateerde” vragen. Een bericht sturen mag uiteraard altijd als het dringend is, Tante Tas zal dan reageren zodra zij kan.

Gastouder is verplicht te handelen volgens de meldcode kindermishandeling en heeft daardoor (in samenwerking met het bemiddelende gastouderbureau) een meldplicht bij het bevoegd orgaan in geval van verdenking van mentale of fysieke kindermishandeling of verwaarlozing. Gastouder heeft tevens een meldingsplicht ten aanzien van strafbare feiten bij bevoegde instanties.

Artikel 11 (ongevallen)
Bij een ernstig ongeval schakelt de gastouder eerst de meest aangewezen hulpverlener in. Daarna neemt de gastouder zo spoedig mogelijk contact op met de ouder(s) en stelt zij het bemiddelend gastouderbureau op de hoogte van het ongeval en de genomen stappen.
,-