Privacyverklaring en cookiebeleid

Gastouderopvang Tante Tas, gevestigd aan de Van Schendelstraat 22, 3319 RN te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring worden het doel van de registratie, de soorten gegevens die in de registratie opgenomen worden, de toegang tot die gegevens en de manier waarop betreffende geregistreerde hun rechten kunnen uitoefenen beschreven.

Contactgegevens:
Gastouder Tante Tas, www.tantetas.nl
Van Schendelstraat 22
3319 RN Dordrecht
Telefoonnummer: +31(0)636210476
Emailadres: info@tantetas.nl
KVK-nummer: 66503256

Er is geen functionaris gegevensbescherming. Gastouder Tante Tas is een kleine onderneming/zelfstandige. Er wordt op zeer kleine schaal persoonsgegevens verwerkt. Echter is mevrouw N.M Kleinhuis-de Wijk eigenaresse/verantwoordelijke van Tante Tas.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouder Tante Tas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Er worden alleen persoonsgegevens verzamelt welke noodzakelijk zijn voor de gastouderopvang en de overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam ouders/verzorgers en kind
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN nummer*
– Geboortedatum kind
– Medische gegevens van kind*
*Deze gegevens worden pas verwerkt wanneer kind definitief is ingeschreven bij Gastouder Tante Tas en is ten behoeve van de diensten die gastouder Tante Tas levert, te weten kinderopvang van kinderen 0-4 jaar.

Het doel van de persoonsregistratie
Gastouder Tante Tas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
– Het verspreiden van de nieuwsbrief of belangrijke informatie mbt de gastouderopvang

Manier van de persoonsregistratie en toegang tot gegevens
Gastouder Tante Tas verwerkt uw persoonsgegevens zowel in dossiervorm als in een bestand op de computer. Gastouder Tante Tas zorgt voor een passende beveiliging van zowel dossier als bestand op de computer om misbruik van de gegevens te voorkomen. Gastouder Tante Tas heeft toegang tot de gegevens, alsmede de bemiddelingsmedewerk(st)er van het gastouderbureau. Dit is nodig om een overeenkomst af te sluiten, alsmede de gastouderopvang te kunnen uitvoeren volgens de wet kinderopvang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gastouder Tante Tas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang. Als de opvang van een kind stopt, zullen de gegevens nog maximaal 2 jaar bewaard worden. Na deze termijn zullen er nog een aantal gegevens nodig zijn om aan de administratieve bewaarplicht van de belastingdienst (tot 7 jaar) te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouder Tante Tas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Rechten van de geregistreerde
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan geregistreerde een vijftal rechten toe:
1. Het recht op kennisgeving
Als uw gegevens voor het eerst in een registratie worden ogenomen, moet u daarover door de registratiehouder worden ingelicht-behalve als u kon weten dat dit zou gebeuren. Op het moment dat er een overeenkomst is afgesloten voor gastouderopvang, hoeft u niet expliciet op de hoogte gesteld te worden van registratie van uw gegevens. U tekent immers de overeenkomst en deelt uw gegevens.

2. Het recht op kennisneming
U kunt bij de registratiehouder te allen tijde uw geregistreerde gegevens opvragen. De registratiehouder is verplicht u te melden welke gegevens dit zijn en waar de gegevens vandaan komen. Registratiehouder is verplicht dit binnen korte termijn-uiterlijk 1 maand- schriftelijk kenbaar te maken

3. Het recht op inzage en kopie
U heeft het recht de geregistreerde gegevens in te zien en hiervan een kopie te vragen.

4. Het recht op verbetering/verwijdering
Als u van mening bent dat de geregistreerde gegevens onjuist, onvolledig, niet terzake, of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn, dan kunt u (schriftelijk) verzoeken tot aanpassing, aanvulling of verwijdering. Aan dit verzoek moet worden voldaan. Registratiehouder is verplicht binnen een maand op dit verzoek te reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

5. Kennisgeving van verstrekking van gegevens aan anderen
U heeft recht op informatie over de vraag of,en zo ja welke en aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt. (derden). Registratiehouder is verplicht deze informatie binnen een maand te geven.
Gastouder Tante Tas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Gastouder Tante Tas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met registratiehouder/verantwoordelijke van Gastouder Tante Tas; N.M. Kleinhuis-de Wijk- te bereiken via info@tantetas.nl.

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

Cookie-beleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan mogelijk maken om te reageren middels het contactformulier. Enkele cookies worden geplaatst voor voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van bijvoorbeeld de Consumentenbond.